การแข่งขันในตลาดสีพื้นอีพ็อกซี่ ความพร้อมของเทคโนโลยีการผลิตทั้งตัววัตถุดิบ

พื้นอีพ็อกซี่ ราคาถูก ทำได้คุณภาพสูงจริง เป็นคำถามที่ท้าทายสำหรับโรงงานผู้ผลิต นักวิจัยและพํฒนาผลิตภัณฑ์ นักการตลาดและผู้ติดตั้งพื้นอย่างเรามาก เนื่องจากมีปัญจัยหลายด้านในปัจจุบันที่ทำให้พื้นอีพ็อกซี่ ราคาถูกลง เราจะขอยกตัวอย่างเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

1. เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพตัววัตถุดิบที่ทำตัวสีอีพ็อกซี่ถูกพัฒณาให้มีคุณภาพสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับอดีตเราจึงได้ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพสม่ำเสมอ การผลิตก็ใช้เทคโนโนโลยีที่ดี

2. การผลิตในปัจจุบันจะผลิตที่ละมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหนวยลดลง ทำให้เราได้ใช้สีอรพ็อกซี่ที่ราคาต่ำลงกว่าอดีต

3. ตลาดมีความต้องการใช้สีสูง ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายและผู้ติดตั้งพื้น Epoxy เพิ่มมากขึ้น

4. ระบบการขนส่งในปัจจุบันมีต้นทุนต่ำลง เนื่องจากการบริหารและการจัดการที่ดีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ผู้ทำการติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่มีความชำนาญและผ่านการอบรมจากบริษัทผุ้ผลิตโดยตรงจึงจะอนุญาตให้เป็นตัวแทนผู้ติดตั้งพื้นได้ ทำให้คุณภาพพื้นที่ได้ดีขึ้น สีสามารถสั่งตรงจากโรงงานทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

จากปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเราจะเห็นว่า จากสภาพการแข่งขันในตลาดสีพื้น Epoxy ความพร้อมของเทคโนโลยีการผลิตทั้งตัววัตถุดิบและตัวสีอีพ็อกซี่เองทำให้เราได้พื้นอีพ็อกซี่ราคาถูกลงจริง และคุณภาพก็ยังคงสูงอยู่เพราะมีการแข่งขันด้านตัวสินค้าเองจากกลไกตลาดที่มีการแข่งขันสูง ผู้ใช้งานมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นมีคุณภาพสูงขึ้น สุดท้ายส่วนของผ้ติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่ในปัจจุบัน ต้องเป็นตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตสีโดยตรงที่ต้องผ่านการอบรม และทราบขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง ทำให้เราได้พื้นที่มีคุณภาพสูงขึ้นจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *